ELECTRICAL WORK

บริการงานด้านระบบไฟฟ้า

PROFESSIONAL
SERVICE

บริษัท ภูวิศ เทค จำกัด มีทีมวิศวกรและทีมงานในการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ทั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำ งานตู้คอนโทรล MDB / MCC / DB ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และ รับเหมาระบบไฟฟ้าโรงงาน

Main Electrical (HV. & LV.)

บริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำ

Utility Machine

บริการออกแบบติดตั้งระบบ Utility Machine

Utility Farm

บริการออกแบบติดตั้งดูแลงานระบบควบคุมกลุ่มเครื่องจักรเพื่อการสนับสนุนการผลิต

Lighting System

บริการออกแบบติดตั้งดูแลงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

MDB & DB, MCC Panel

งานออกแบบ และ ติดตั้งตู้คอนโทรล MDB / MCC / DB