PHUWISTECH
WE PROVIDE HIGH QUALITY SERVICE
WITH PROFESSIONAL STAFF
PHUWISTECH
CREATE HIGH QUALITY WORK
BY OUR PROFESSIONAL TEAM
บริษัท ภูวิศ เทค จำกัด
สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพด้วยทีมงานมืออาชีพ
มุ่งมั่นการทำงานที่จะตอบสนองความต้องการ
และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
— PHUWISTECH.CO.,LTD.
Previous
Next
OUR SERVICE
ELECTRICAL WORK
MACHINE WORK
MECHANICAL WORK
MAINTENANCE WORK
ABOUT OUR COMPANY

บริษัท ภูวิศ เทค จํากัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 โดยทีมงานที่มีความชํานาญและมีคุณภาพในงานระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงงานระบบสาธารณูปโภค ต่างๆ ในโรงงาน ซึ่งเราได้มุ่งเน้นความสําเร็จของงานที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญ พร้อมด้วย การบริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

CREATE HIGH QUALITY WORK
BY OUR PROFESSIONAL TEAM
สร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพด้วยทีมงานมืออาชีพ
NEWS & OUR PROJECTS